Жастат отыратын паракшалар

Все авторские права на произведения принадлежат авторам и охраняются законом. Перепечатка произведений возможна только с согласия его автора, к которому вы можете обратиться на его авторской странице. Ответственность за тексты произведений авторы несут самостоятельно на основании правил жастат отыратын паракшалар и законодательства Российской Федерации. Вы также можете посмотреть более подробную информацию о портале и связаться с администрацией. Ежедневная аудитория портала Проза. В каждой графе указано по две цифры: Портал работает под эгидой Российского союза писателей.

жастат отыратын паракшалар

Добавил: Гостомысл
Размер: 34.80 Mb
Скачали:10897
Формат:ZIP архив

СКАЧАТЬ ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР

Add the whole family or office. An option is available to print stored information. The convenient interface also provides easy access to your Internet Explorer (IE) Favorites and tools: clear history, delete temporary internet files, and delete cookies. Version 1. 16 offers Internet Жастат отыратын паракшалар toolbar option. Favorites within folders will now show in the Favorites list.


Сондай-ак, жеке куатынызды арттыруга, мамыражай калыпка тусуiнiзге, iшкi жан-дуниенiздi тыныштыкка, бакытка, рахатка, алансыздыкка, шаттыкка сунгiтiп:

СКАЧАТЬ ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР

Егер сiз зандылыкты бузуга арекеттенсенiз, онда ол сiздi бузады. Iшегi дурыс жумыс жасамаса, адамнын басы жиi ауырады. Бiзде калыпты жагдайда — камсыздык, котерiнкi конiл куй, сенiмдiлiк, сергектiк болу керек. Ол ашыгуын, табиги тамактануын, табигат зандылыгын сактауды жалгастыра беруде. Олар жастат отыратын паракшалар ас корту мен шыгару жуйесiне ешуакытта демалыс бермейдi, артык тамакпен артык жумыска шегедi.

Мысалы, тунгi сагат 2-ден тангы сагат 6-га дейiн Ауа арекет кылады. Оны 5 баласы, 12 немересi, 14 шобересi жане мындаган iзбасарлары жоктады. Суйектердiн бiтiсiуiне осынын манызы зор.жастат отыратын паракшалар

Егерде адамнын iшi унемi катып, улкен даретi уактылы шыкпай журсе коптеген келенсiздiктерге урынады. Натижесiнде iшiп-жегенiмiздiн жартысы немесе тугелдейi — тiкелей ажетханага барып туседi. Кундiзгi 2-ден кешкi 6-га дейiн Ауа жастат отыратын паракшалар кылады.

Баска халыкты бiлмеймiн, бiздiн казекен узак ашыгуды ойнап откiзедi, бiздiн агзамыз осыган дайын. Басымды шуберек белбеумен суртiп, кургатып тук болмагандай болып уйге келiп жатып калдым.


СКАЧАТЬ ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР БЕСПЛАТНО

жастат отыратын паракшалар

Осы кезенде кунi бойы тыным таппаган адам шаршаганын сезедi, уйкысы келедi, сондыктан да тунгi нан кешiктiрмей уйкыга жатуыныз керек, егер де жастат отыратын паракшалар зорлап тунгi нан кейiн жатса, бул аралык кайтадан Оттын арекет кылатын кезенi тунгi мен 2 аралыгысагат тунгi ден кейiн адамнын уйкысы ашылып кетедi, кайтадан куат куйылганын сезедi.

Кай пенденiн де болмасын озiне-озi жамандык тiлемейтiнi белгiлi, бiракта ол сорлылар козiн ашпаган кушiк сиякты адасып, тунектен шыгарга жол таба алмай адасып жур гой. Менiн озiмнiн осы 15 жыл ашыгудагы тажiрибемнiн туйiнi:ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР

жастат отыратын паракшалар

Бул ауру омiр бойы созылады, будан тез арада кутылу мукiн емес. Калыпты салмакка келу жастат отыратын паракшалар уакыт керек. Бiз айтамыз, адам картайып бара жатыр деп, бул бiр нарсенi гана бiлдiредi, ол озiнiн кан тамырларын сактау ушiн калай тамактану, калай омiр суру керектiгiн бiлмейдi. Халкым надан болган сон, Кайда барып онайын?! Себебi, ултабар поджелудочная железа жылдар бойы тозады.ЖАСТАТ ОТЫРАТЫН ПАРАКШАЛАР СКАЧАТЬ
жастат отыратын паракшалар


Сiз узак жылдар бойы белгiлi бiр тамакпен тамактандыныз, жастат отыратын паракшалар корту жане баска да мушелерiнiз осыган бейiмделген. Сен табигат занына багынуын керек.

Кан тамырлары тiптi жiнiшкере бастаганда, журек пен кан кысымынын ауруы белгi бере бастайды. Жетi мен он кундiк ашыгудын арасында айырмашылык азгантай гана.


Жастат отыратын паракшалар